Sakspapir - årsmøte EIF 2022


Forretningsorden

Årsmøtet i Enebakk idrettsforening avholdes 30. mars 2022 i samsvar med Enebakk idrettsforenings lover §13 (1). Årsmøte gjennomføres som et fysisk møte på Streifinn.

 

Invitasjon til årsmøtet ble publisert på klubbens nettside 1. mars 2022 med frist for innkomne forslag to uker før årsmøtet. Onsdag 23. mars ble fullstendig saksliste og saksdokumenter gjort tilgjengelig på klubbens nettside.

 

Årsmøtet er åpent for medlemmer av idrettsforeningen. For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av i minst én måned, ha fylt 15 år, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.

 

 

Saksliste

1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.


2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.


3. Behandle foreningens- og undergruppenes årsberetning


4. Behandle foreningens regnskap


5. Fastsette medlemskontingent og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet


 6. Behandle Enebakk idrettsforenings organisasjonsplan

 

7. Ansettelse av daglig leder

 

8. Fastsette godtgjørelse / honorar


9. Vedta foreningens budsjett

 

10. Valg