Sakspapir - Ekstraordinært årsmøte EIF 2020


Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Enebakk idrettsforening 25. november 2020 

Vi gjør oppmerksom på at dette ekstraordinære årsmøtet gjennomføres skriftlig, dvs det er ikke fysisk oppmøte og avstemming gjøres på e-post. Se innkalling og forretningsorden for mer informasjon.

Vedlegg


Årsmøtets dokumenter ligger listet opp under; 

1.    Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden. 


2.    Velge to referenter, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 


3.    Godkjenne foreningens årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger


4.    Godkjenne foreningens regnskap i revidert stand


5.    Fastsette medlemskontingent og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet


6.    Fastsette godtgjørelse / honorar 


7.    Vedta foreningens budsjett


8.   Valg


.