Sakspapir - årsmøte EIF 2021


Innkalling til årsmøte i Enebakk idrettsforening 23. juni 2021

Vi gjør oppmerksom på at dette ekstraordinære årsmøtet gjennomføres skriftlig, dvs det er ikke fysisk oppmøte og avstemming gjøres på e-post. Se innkalling og forretningsorden for mer informasjon.

Vedlegg


Årsmøtets dokumenter ligger listet opp under; 

1.    Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden. 


2.    Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen. 


3.    Godkjenne foreningens- og undergruppenes årsberetning


4.    Behandle foreningens regnskap


5.    Fastsette medlemskontingent og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet


6.    Fastsette godtgjørelse / honorar 


7.    Vedta foreningens budsjett


8.   Sponsorplan


9.   Behandle Enebakk idrettsforenings organisasjonsplan


10.   Valg

  • Sak_10_Valg_rev.pdf
    • 18.06.2021 kl 16:40: I opprinnelig saksunderlag var det oppgitrt feil kasserer for fotballgruppa. Vedlegget er oppdatert. Alle som hadde avgitt stemme er varslet og gitt mulighet til å avgi ny stemme.