Årsmøte EIF 12. mars 2019

Postet av Enebakk Idrettsforening den 14. Jan 2019


Enebakk Idrettsforening avholder sitt Årsmøte tirsdag 12. mars 2019.

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE MEDLEMMER & UTØVERE - Tirsdag 12. mars har alle lag & grupper i Enebakk Idrettsforening treningsfri, grunnet Årsmøte i foreningen

Alle medlemmer kan fremme forslag som skal behandles på årsmøtet, da må sakspapir med forslag til vedtak sendes undertegnede, innen 25. februar, på e-post leder@enebakkif.no 

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil være tilgjengelig på vår nettside www.enebakkif.no senest og innen én uke før Årsmøtet.

Vedlagt er:
Protokoll fra Årsmøtet 2018
Lover for Enebakk Idrettsforening
Organisasjonsplan for Enebakk Idrettsforening

Under er foreløpig saksliste og møteplan.

FORELØPIG SAKSLISTE OG MØTEPLAN

ÅRSMØTE ENEBAKK IDRETTSFORENING
12. mars 2019, kl 18:00 – 21:00 på StrEIFinn 

Plan for gjennomføring er foreløpig slik: 

Valgkort etter medlemslister deles ut ved ankomst.

Del 1.

Innledning Leder med presentasjon Hovedstyret. (ca. 5 min)
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, 2 referenter, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Pause (5 min)

 Del 2. (samlet tid ca. 2 timer)

Årsmøtet er åpen for alle som vil være tilstede, men kun medlemmer har tale- og stemmerett.

4. Behandle foreningens årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.
5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
6.1 Sponsorprogram for Enebakk Idrettsforening 2018 – 2021
6.2 Langtidsplan/budsjett
6.3 Administrasjon av Turngruppa
6.4 Idrettens fest på StrEIFinn
7. Fastsette medlemskontingent og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Fastsette godtgjørelse/honorar
9. Vedta foreningens budsjett 2019
10. Behandle Organisasjonsplan for Enebakk Idrettsforening
11. Foreta følgende valg:
a) Leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem 2, varamedlem og Gruppeleder i hver av de 6 undergruppene
b) Leder EIF er på valg hvert år. De øvrige medlemmer velges for to år.
c) Valg av styre for idrettsgruppene
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd foreningen har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte

Leder EIF og nestleder EIF velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.


Med sportslig hilsen

Ann-Kristin Hoelstad-Hansen
Leder Enebakk Idrettsforening

EIF medlemskontingenter faktureres nå

Postet av Enebakk Idrettsforening den 9. Jan 2019


Enebakk Idrettsforening benytter idrettens eget system KlubbAdmin/MinIdrett som medlemsregister og fakturering.

Dere får en mail med info om at det ligger en faktura i MinIdrett, logg inn og betal er den enkleste løsningen. Der får dere full oversikt selv. NB sjekk søppelpost, e-posten kommer fra Norges Idrettsforbund.

Systemet er dessverre slik at det sender ut e-post med varsel om faktura til alle e-post adressene som står registrert på hver enkelt person. Noen av dere vil derfor få flere varsel om samme faktura.
Vi er lovet at dette skal bli endret, men enn så lenge håper vi dere tar dette med god sportsånd.

Det er ikke mulig å delta i en idrett/gruppe i Enebakk Idrettsforening uten å betale medlemskontingenten til EIF.
 (I tillegg har alle EIF grupper egne treningsavgifter som kreves inn ved årsskiftet/sesongstart)

Medlemskap Enebakk Idrettsforening 2019:
BARN (0 t.o.m. 12 år) pr år kr. 289
UNGDOM (13 t.o.m. 19 år) pr år kr. 367
VOKSEN (20 år ->) pr år kr. 536
SESONGMEDLEM IKKE ORGANISERT TRENING pr år kr. 100
HJELPERE (trenere - lagledere - oppmenn - styremedlemmer) pr år kr. 100
FAMILIEMEDLEMSKAP (2 voksne & 3+ barn) pr år kr. 1 672
STØTTEMEDLEM pr år kr. 273
Kontingenten refunderes ikke selv om man melder seg ut i løpet av året

Faktura for medlemskap i Enebakk Idrettsforening sendes ut via vårt medlemsregister (KlubbAdmin), som er Norges Idrettsforbund sitt eget register. Du vil motta e-post fra Idrettsforbundet

Klikk her for å få en innføring i oppsett og bruk av Min idrett

Vårt medlemsregister henger sammen med Norsk idrett. Endringer i deres systemer påvirker noen ganger våre data. Det skjer også dessverre iblant at samme feil dukker opp flere ganger.
Dette er ikke EIF sin feil, men blir likevel vårt problem.
Vi har rettet opp det vi har funnet, men har sikkert ikke klart å fange opp alt.
Takk for at du sier fra slik at vi får rettet feilen: medlem.eif@gmail.com

Treningsavgiftene til alle EIF sine grupper er rett rundt hjørnet.Levert av IdrettenOnline